Koncepcja pracy Przedszkola

Wizja, Misja Przedszkola

 • Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
 • Wychowankowie potrzebujący wsparcia- znajdują fachową pomoc u nauczycieli i specjalistów.
 • Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i wychowankom wspólnie z rodzinami przyjemnie spędzić czas.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.
 • Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe.Stale wzbogacamy bazę przedszkola o ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Dbamy o higienę, ruch i aktywne spędzanie czasu.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
 • Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.

 

Nasze przedszkole to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowana praw dziecka
 • wspierania harmonijnego rozwoju
 • zadowolenia z sukcesów będących następstwem własnej aktywności i samodzielności
 • kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań
 • radości i humoru wynikających z integracji dzieci

 

Cele i zadania główne:

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata, na różnych płaszczyznach jego działalności poprzez:

 • kształtowanie u dziecka umiejetności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć)
 • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym
 • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą

5. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań      placówki

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami

 

Programy w Przedszkolu

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o programy:

 • WSiP "Razem w przedszkolu" Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka
 • "Dziecięca matematyka" Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska

 

Formy pracy z dziećmi

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)

 Podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

 

Metody stosowane w Przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne

 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania aktywnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku
 • metoda ćwiczeń utrwalających

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

3. Metody słowne:

 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa

 

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

 • metodykę zabawy
 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • kinezjologia edukacyjna Denisona - zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia
 • pedagogika zabawy "Klanza"- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • muzykoterapia - obszar edukacji kulturowo- estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci
 • metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr)
 • elementy metody Ireny Majchrzak - przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • technika "mandali", papieroplastyki i form przestrzennych, głównie w zajęciach i zabawach plastycznych

 

Sylwetka absolwenta

 • ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

         - często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość

         - przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania

         - jest zainteresowany nauką i literaturą

         - ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym

         - osiągnął optymalny dla swojego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności  sprawności

         - czuje się Polakiem, Europejczykiem

 

 •  Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

         - dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd

         - stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie

         - zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób

 

 • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

         - szanuje własność swoją i cudzą

         - stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań

         - działa na rzecz "małej" społeczności

 

 • Kulturalny, szanujący innych, co oznacza, że:

         - zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania

         - nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi

         - cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego

 

 • Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, ze jest:

          - dojrzały społecznie

          - odporny emocjonalnie

          - potrafiący współdziałać w zespole

          - zmotywowany do nauki w szkole podstawowej

          - aktywny w podejmowaniu działań

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2014-2018

1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu

2. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami

3. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu

4. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki

5. Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy